Ziintoni oomasipala yaye bamiselwe njani?

Umasipala ngumandla othile wendawo ochazwe yiBhodi yokuCandwa koMasipala. Bonke oomasipala balawulwa liBhunga likaMasipala. Kukho iintlobo ezi-3 zoomasipala eMzantsi Afrika, oko kukuthi uMasipala, uMasipala kunye noomasipala beNgingqi.

Amabhunga akamasipala akhethwe ngexesha lonyulo lorhulumente wengingqi. Ibhunga likamasipala lonyulwa ngoBungqina bemiSebenzi yoBhaliso okanye uMntu oPhethe ngokuBhawulayo. Amagosa kwiiBhunga zeZithili aphinde amele amabhunga asekuhlaleni kuloo ndawo.

Amabhunga oMasipala anamaSihlalo okanye uSomlomo, uSodolophu kunye noMekela weSekela loLawulo kunye neKomiti yeMeya. Ulawulo lukaMasipala lwenza izigqibo zeBhunga likaMasipala.
Funda malunga nendlela amaqela ahlukeneyo kamasipala adibene ngayo ukuphucula ukuhanjiswa kweenkonzo kule vidiyo

Umzekelo wendlela izakhiwo zikamasipala ezinokuba nzima ngayo kukuba ngumasipala waseVuwani. I-Vuwani iphantsi kwiphondo laseLimpopo. Ngamaxesha adlulileyo, izizwe zatshisa umlilo, njengoko abahlali baseVuwani, indawo esithetha kuyo iTshivenda, beyaziwa ukuba zikwabiwe kwiindawo ezininzi ezikhuluma nge-Xitsonga zaseMalamulele.

Imithombo yathi umasipala omtsha waseMalamulele wakhiwa ngenxa yezenzo zokubhikisha ngabantu baseMalamlian, abangazange bafune ukuyingxenye yoMasipala waseNgingqi waseThumela, njengoko kwakulawulwa ngabantu baseTshivenda.

Give us your feedback