Yintoni ummi okhathalayo?

Abemi abakhathalayo luluntu oluthatha inxaxheba ekuphunyezweni ngokukhutheleyo kwamalungelo oluntu nasekuzalisekisweni kwemisebenzi yabo. Ilungelo lokuthatha inxaxheba koluntu lifuna ukuba naluphi na ulawulo lwenkonzo karhulumente, kuqukwa noomasipala, ukuba lubethelele idemokrasi ekhuthaza uthatho-nxaxheba ngokusekelwe kubumi obunolwazi nobuxhotyisiweyo.

Ukongeza kwilungelo lokuvota, abemi kwakhona banelungelo lokuxhamla intsebenziswano eqhubelekayo nabantu ababebanyule. Oomasipala kufuneka, ngoko ke, babethelele umoya wothatho-nxaxheba loluntu ngokudala iindlela ezithile, iinkqubo nemigaqo emalunga nothatho-nxaxheba loluntu; ukunika inkcazelo; ukunika isaziso seentlanganiso kunye nezinye iziganeko; ukuvumela uluntu kwezi ntlanganiso nokunika amaxwebhu uluntu; nokudala iwebhusayithi enayo yonke ingcaciso.

Ingaba ilungelo lokuthatha inxaxheba lithetha ukuthini eluntwini?

UMthetho weeNkqubo zikaMasipala (Municipal Systems Act) unika thina amalungelo okufaka igalelo ekwenziweni kwezigqibo; ukungenisa iingcebiso neengcaciso-ntetho ezibhaliweyo; ukufumana iimpendulo ezikhawulezileyo kunxibelelwano lwethu; ukuba babe nolwazi ngezigqibo ezichaphazela thina; ukuba nolwazi ngemicimbi yezemali kamasipala; ukubanga ukuba iintlanganiso zivulelekile, zisimahla yaye zingakhethe cala; nokusebenzisa izakhiwo zikarhulumente kunye nokufikelela iinkonzo zikarhulumente.

Kwakhona sinemisebenzi eluxanduva, oko kukuthi, ukuqaphela iindlela neenkqubo ezisetyenziswa ngumasipala; ukuhlawula zonke iibhili zikamasipala zethu; ukuhlonipha amalungelo kamasipala abanye abantu; ukuvumela abasebenzi bakamasipala kwimihlaba yethu kwanokuthobela yonke imithetho kamasipala echaphazelekayo.

Kukho kwakhona ezinye zezinto ngokubanzi abemi abakhathalayo ekufuneka bazenze ezinjengokuvota, ukunxibelelana ngokukhutheleyo nabantu basekuhlaleni, ukwenza ngenkathalo ngokubhekisele eluntwini, nokunika ingxelo zayo yonke imisebenzi engekho semthethweni.

Give us your feedback