Wat is Munisipaliteite en hoe lyk hul strukture?

Munisipaliteite is spesifieke geografiese gebiede wat deur die Munisipale Afbakeningsraad bepaal word. Die provinsiale Minister van Plaaslike Regering stel munisipaliteite in wat deur munisipale rade bestuur word.

Daar is drie kategorieë munisipaliteite in Suid-Afrika, naamlik metropolitaanse, distriks- en plaaslike munisipaliteite. In die agt grootste stede is daar metropolitaanse munisipaliteite of metro’s. Gebiede wat buite die metro’s val, word in plaaslike munisipaliteite ingedeel. Distriksmunisipaliteite bestaan uit ’n aantal plaaslike munisipaliteite wat in een distrik val. Buiten distriksmunisipaliteite word alle munisipaliteite in wyke ingedeel.

Munisipale raadslede word elke vyf jaar tydens die plaaslikeregeringsverkiesing verkies. Die meeste kiesers stem een keer vir ’n politieke party op grond van proporsionele verteenwoordiging en een keer vir ’n individu in hul wyk. In plaaslike en metropolitaanse rade maak verteenwoordigers van politieke partye 50% van raadslede uit, terwyl die ander 50% uit wyksraadslede bestaan wat direk verkies is. In plaaslike munisipaliteite stem elke kieser ook vir ’n politieke party om hul in die distriksraad te verteenwoordig. 40% van distriksraadsetels word aan politieke partye op grond van die stemming vir proporsionele verteenwoordiging toegeken. 60% van setels word aan die plaaslike rade in daardie distriksgebied toegeken.

Munisipale rade stem vir ’n speaker wat die ordereëls toepas. Munisipale rade verkies ook ’n burgemeester en ’n adjunkburgemeester wat raadslede aanstel om die burgemeesterskomitee te vorm. Sommige besluite van die raad moet met ’n meerderheid aangeneem word, terwyl ander deur die burgemeesterskomitee geneem word. Die munisipale raad kan aangeleenthede ook na die burgemeesterskomitee delegeer om besluite te bespoedig. Die burgemeester kan ook sekere besluite self neem. Die publiek het die reg om deel te neem aan die besluitneming.

Give us your feedback